ผลงานทางวิชาการ
นิสิตป.โท รุ่น 26 ภาคพิเศษ
ลำดับ ชื่อนิสิต    ชื่อเรือง ประเภท PDF
1. กิตติพันธ์ คำบาล สมรรถนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 IS
2. จีริสุดา จินรโหฐาน แนวทางการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง จริยธรรม พ.ศ. 2562 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 IS
3. ณฐิดา เหล็กชัย แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสร้างสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 IS
4. ทักษิณา ใยบัว ความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ทกี่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
IS
5. ธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง การรับรู้ของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมในการครองตนของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 IS
6. ธีรชาติ วิไลลักษณ์ สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของครูต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 IS
7. นิภาพร นนธิสอน ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
อำเภอลำลูกกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี
IS
8. รุ้งนภา สุดสระ ทัศนะของครูที่มีต่อการครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 IS
9. สุพิชา คงเจรญิ การบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมืองหัวหิน IS
10. สุมิตรา ผลทิพย์ บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนกลุ่มกรุงเทพเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร IS
11. กานดาวดี ขวัญมงคล ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 IS
12. นันทนัช สุขแก้ว ทักษะครูในยุคดิจิทัล ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษาเขต 2 IS
13. จตุรงค์ สุวรรณแสง การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 IS
14. อัญชิสา เหมทานนท์ แนวทางการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู: กรณีศึกษาครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 IS
15. นาวาโทญิงอารยา ขุนเจ๋ง แนทางการพัฒนาระดับมรรถนะภาาอังกฤของครูอนิชาทั่ไป โรงเรียนเตรียมทาร สังกัดถาบันิชาการป้องกันประเท กองบัญชาการกองทัพไทย IS
16. พิบูลวิทย์ ริดเนียม แนวทางการนำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 IS
17. ชุตินันท์ คงรัตนไพศาล ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 IS
18. จุฑามาส จันทร์มณี บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากรยุคดิจิทัล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 IS
19. ยรรยง นาคนวล การบริหารที่มุ่งประสิทธิผลและบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 IS
20. ชนาพล จั่นลา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ ในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี IS
21. จุฑาทิพย์ ไชยชนะ ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี IS
22. บายศรี วิวัฒน์มนัสกุล ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐาน การปฏิบัติงานครู โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร IS
23. อัยลดา ดลพันธุ์ ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของครูบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 IS
24. สุชาดา สังข์ทอง ความคาดหวังของครูต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 IS
25. ปฏิเวช บุญเกิด ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ขวัญในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานของ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร IS
26. กมลเนตร มียอด ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 IS
27. สุพณิดา สุวรุจพิร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผ้ปูกครองและชุมชนในการพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีนอนุบาลพิณทิพย์เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร IS
28. ชธภพ แก้วใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร IS
29. ญาดา คำเอี่ยม การพัฒนาคู่มือการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 IS
30. ธรรมนูญ กันทะหงษ์ แนวทางการบริหารงานวิชาการให้รองรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 IS
31. ลลนา วชิยัขัทคะ ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับกระบวนการบริหารและการจัดการ คุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 IS
32. สินีนาฎ ใสแจ่ม ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 IS
33. สุภวัช เชาวน์เกษม ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 IS
34. สมฤทัย หาพิพัฒน์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงาน เป็นทีมของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง IS
35. สุจิตรา หนูงาม ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 IS
36. สุวิตรา บุญแจ้ง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่ยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 IS
37. อนุชติ โฉมศรี1 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ โรงเรียนมาตรฐานสากลในยุคดิจิทัล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1
IS
38. แก้วดี ศรีอารยชาติ อิทธิพลของการทำงานเป็นทีมของครูต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี IS
39. ณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมของครูกบัการบรหิารกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจังหวดันนทบุรี IS
40. ยศกร เรืองไพศาล ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนกลุ่ม 5
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
IS
41. สินีนาฏ จิระพรพาณิชย์ ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในยุคดิจิทัล ตามความคิดเห็นของครูในเขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี IS
42. อภัสสรณ์ เอี่ยมสกุล ความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 IS
43. ดุษฎี แก้วภักดี ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ กับภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร IS
44. ธันย์ชนก ประยงคก์ลิ่น ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ภายในตามมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
IS
45. เบญจวรรณ ช่อชู บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวิชทูิศ สำนักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร IS
46. สุภาวดี สมภักดี ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทมุธานี เขต 2 IS
         
ผลงานทางวิชาการ
นิสิตป.โท รุ่น 25 ภาคพิเศษ
ลำดับ ชื่อนิสิต    ชื่อเรือง ประเภท PDF
1. หทัยชนก พึ่งยนต์ ความสัมพันธ์ระหว่างการทางานเป็นทีมกับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในจังหวัดปทุมธานี (ตีพิมพ์ในวารสารการบริหาร การศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2562) IS
2. กุณรณีณัฐ เทศมาสา แนวทางการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนเอกอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา IS
3. ณัชชา บุญสุทธิวงษ์ การส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครูโรงเรียนโชคชัยรังสิต สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการศึกษา
ปีที่ 4 ฉบับ ที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2562)
IS
4. สมร วงศ์ปาน แนวทางการบริหารงานวิชาการในระดับประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนโชคชัย IS
5. สุธัญญา เรืองกิจ ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก(ประสิทธิ์บารุง) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 IS
6. จุฑามณี ศรีสุวรรณ์ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร (ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2562) IS
7. ปัทมา สายจนัทร์ การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามการรับรู้ของครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สังกัดกรุงเทพมหานคร. IS
8. พรพิมล ศรีเรือง แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร IS
9. อรวรรณ คานนท์ ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร วพ
10. กาญจณีย์ เหลือลมัย ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในกลุ่มโรงเรียนโชคชัย ระดับประถมศึกษา IS
11. มะลิวลัย์ พิมพว์นัวงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการศึกษา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2562
IS
12. พิรวี สุวรรณแข แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนหอวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 IS
13. ธีรวัฒน์ งามทรัพย์ทวีคูณ การมีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก IS
14. ศิวดล รักวงศ์ขจร การศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์กรกับความผูกพันองค์กรของครูโรงเรียนสาคริชวิทยา IS
15. ธัญจิรา วงษ์กระจ่าง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2562 IS
16. ธมลวรรณ เย็นสมุทร ความต้องการจำเป็นของครูในการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 IS
17. ภูริณัฐ ศรีกุลจันทร์ ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา IS
18. ภาคิน เกริกธนิตกุล

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธืของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท (ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563)

วพ
19. รัตนวรรณ เลิศไกร ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) TCI 2 วพ
20. พงศธร เหมะจันทร บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) TCI 2 วพ
21. พิษณุ ศรีกระกูล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของสถานศษึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา (ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ปีที่ 8 ฉบับที่ 31 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) TCI 2 วพ
22. ปิยวรรณ ภัทรพิบูล ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2 (ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563) TCI 2 วพ
23. ศศิญภา พิมานแพง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน ในกลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร IS
         
   
คลิก (ดูผลงานทางวิชาการต่อทั้งหมด)