ประวัติความเป็นมาสาขาการบริหารการศึกษา

         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เริ่มดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคปกติ) ในปีการศึกษา 2533 ต่อมาในปี 2538 ได้เปิดโครงการ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ซึ่งจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพื่อตอบสนองต่อความสนใจในการ พัฒนาวิชาชีพของผู้บริหาร ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาโดยทั่วไป ปีการศึกษา 2546 ได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ และเปิดภาคพิเศษ ใน พ.ศ.2549
         จนถึงปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ) แล้ว 19 รุ่น และผู้สำเร็จการศึกษา ภาคพิเศษมากกว่า 27 รุ่น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคปกติ จำนวน 9 รุ่น และโครงการภาคพิเศษ จำนวน 10 รุ่น รวมแล้วกว่า 1,000 คน

         ปัจจุบันเปิดสอน หลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

         * หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ แผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระให้เลือก

        * หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ