ประวัติความเป็นมาสาขาการบริหารการศึกษา

         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เริ่มดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคปกติ) ในปีการศึกษา 2533 ต่อมาในปี 2538 ได้เปิดโครงการ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ซึ่งจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพื่อตอบสนองต่อความสนใจในการ พัฒนาวิชาชีพของผู้บริหาร ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาโดยทั่วไป โดยจนถึงปัจจุบันได้มี ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ) แล้วทั้งสิ้น 19 รุ่น และผู้สำเร็จการศึกษาภาคพิเศษแล้ว 22 รุ่น รวมแล้วกว่า 1,000 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 12 ของภาคพิเศษเป็นรุ่นแรกที่ใช้ หลักสูตรปริญญาโทฉบับปรับปรุง 2547 ซึ่งมีทั้งแผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ทำการศึกษา ค้นคว้าอิสระให้เลือก
         ในปีการศึกษา 2546 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ และในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  ปัจจุบันสาขาวิชาการบริหารการศึกษามีนิสิตในระดับปริญญาเอก ภาคปกติ >จำนวน 9 รุ่น  และโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษจำนวน 8 รุ่น