คณาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา

 
 
  ผศ.ดร. วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
     
ผศ. ดร. มณฑป  ไชยชิต
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร. สุดารัตน์  สารสว่าง
อาจารย์ประจำสาขา

รศ.ดร. พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขา
     
รศ.ดร. วินัย ดำสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขา
รศ.ดร. สุชาดา  นันทะไชย
อาจารย์ประจำสาขา
ดร.สนั่น  ประจงจิตร
อาจารย์ประจำสาขา
     
 
ผศ.ดร. กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการฯ
ผศ.ดร. อัจฉรา นิยมาภา
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา