คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 
 
 
รศ.ดร.พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
     

รศ.ดร.สุชาดา  นันทะไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
     

ดร.สนั่น  ประจงจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการบริหารการศีกษา

ผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการบริหารการศีกษา
ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และกรรมการและเลขานุการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
     
   
   
ดร.วรรณวิศา สืบนุสรณ์ คล้ายจำแลง
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา