คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 
 
 
ดร.วรรณวิศา สืบนุสรณ์ คล้ายจำแลง
ประธานโครงการปริญญาโท-เอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
 
     

รศ.ดร.วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.มีชัย ออสุวรรณ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

     
 
รศ.ดร.พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการโครงการปริญญาโท-เอก ภาคพิเศษ
 
     
     
     
 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
 

รศ.ดร.สุชาดา  นันทะไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.สนั่น  ประจงจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการบริหารการศีกษา

ผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการบริหารการศีกษา
     
   
ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการบริหารการศึกษา