คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 
 
 
รศ.ดร. พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
     

รศ.ดร. สุชาดา  นันทะไชย
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการฯ

ผศ.ดร. วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา
อาจารย์ประจำสาขา
     

ดร.สนั่น  ประจงจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการฯ

ผศ.ดร. กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการฯ
ผศ.ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการฯ