หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร         25450021100428
ภาษาไทย             หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ    Doctor of Education Program in Educational Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม                ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ                 ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม                Doctor of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ                 Ed.D. (Educational Administration)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า  64  หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก
4.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
4.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
- ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545
- ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2558

6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2565

เอกสารประกอบหลักสูตร