โครงสร้างหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

คุณลักษณะดุษฎีบัณฑิต

แนวการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

การศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
Doctor of Education (Educational  Administration )

     มุ่งให้มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของชาติ เน้นการพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา การบริหารการศึกษาโดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 52 หน่วยกิต  โดยเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรมีระยะเวลา 3 ปี แต่ละปีแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
     การลงทะเบียนเรียน และการสอบประเภทต่าง ๆ  นิสิตจะต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย (คู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย)