ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  
- นิสิตปริญญาโท รุ่น 16 ภาคปกติ
- นิสิตปริญญาโท รุ่น 17 ภาคปกติ
- นิสิตปริญญาโท รุ่น 19 ภาคปกติ
   
   
ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)  
- นิสิตปริญญาเอก รุ่น 7 ภาคปกติ
   
   
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
- นิสิตปริญญาโท รุ่น 23 ภาคพิเศษ
   
   
ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  
- นิสิตปริญญาเอก รุ่น 7 ภาคพิเศษ