ปรัชญาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

        มุ่งผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการบริหารการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  ประกอบด้วยคุณธรรม  และจริยธรรมในวิชาชีพเพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับประเทศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา