สถานที่ติดต่อและประสานงาน

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ห้อง 3-306 อาคาร 3  ชั้น  3  คณะศึกษาศาสตร์ 
เลขที่ 50  ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ  10900

โทร.    02-942-8670

 
 

ห้องทำงานคณาจารย์

 

ห้อง 3-311  อาคาร 3  ชั้น  3 คณะศึกษาศาสตร์