สถานที่ติดต่อและประสานงาน

 

สำนักงานโครงการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ห้อง 3-306 คณะศึกษาศาสตร์  อาคาร 3  ชั้น  3 
เลขที่ 50  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทร.     02-942-8670
โทรสาร 02-579-7259
e-mail  :  http://amin.edu.ku.ac.th/

 

ห้องทำงานคณาจารย์

 

ห้อง 3-311  คณะศึกษาศาสตร์  อาคาร 3  ชั้น  3