หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร         25320021100108
ภาษาไทย             หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ    Master of Education Program  in Educational Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม                ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ                 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม                Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ                 M.Ed. (Educational Administration)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า  47  หน่วยกิต

แผน ข ไม่น้อยกว่า  47  หน่วยกิต


4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 
4.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
- ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2532
- ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2558

6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2564

<<เอกสารประกอบหลักสูตร>>