บุคลากรประจำโครงการฯ

นางสาวอรสา เอี่ยมรัศมีโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
 
นางศิริรัตนา ชูแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ