ข้อแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการ เผยแพร่แก่นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ปีละ 2 ฉบับ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ หากมีความเห็นว่าต้องมีการปรับแก้ไข ทางกองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อแก้ไขและขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่ลงพิมพ์เมื่อไม่ผ่านการพิจารณา ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังต่อไปนี้

การส่งต้นฉบับและการพิมพ์บทความ
หลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับและการพิมพ์บทความ

  1.  ต้นฉบับต้องพิมพ์ตามรูปแบบและข้อแนะนำในการเขียนบทความวารสารนี้
  2.  ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และจะต้องไม่ส่งตีพิมพ์ซ้ำซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน
  3.  การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะพิจารณาการตอบรับการลงตีพิมพ์เมื่อบทความผ่านตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของวารสาร
  4.  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื่องรวมทั้งการปรับปรุงบทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้อ่านบทความ
  5.  บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการของผู้เขียนไม่ใช่ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน
  6.  บทความที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจาณาให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

การส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลมาที่ E-mail: kuedadj@gmail.com และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8670 โทรสาร 02-579-7259 เว็บไซต์สาขา http://www.edad.edu.ku.ac.th

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อเผยแพร่
ในวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์