ข่าวกิจกรรม
- ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ศษ.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
       
- ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาเอก วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ศษ.
       
 
   
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
- สร้างเครื่องมือวิจัย นิสิต รุ่น 27 ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562