วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Jourmal of Educational Adminstration
Kasetsart University

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา
2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา


ที่ปรึกษา  
1. ศาสตราจารย์  ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน 2. ศาสตราจารย์  ดร. ไพฑูรย์  สินลารัตน์
3. ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ  รุญเจริญ 4. ศาสตราจารย์ ดร. สำเนาว์  ขจรศิลป์
5. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์ 6. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์
   
บรรณาธิการ        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  นิยมาภา


ผู้ช่วยบรรณาธิการ              
นางสาวอุทัยวรรณ กิจวิเชียร  นางศิริรัตนา ชูแก้ว  นางสาวสิญจภรณ์ สมสงวน

กองบรรณาธิการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา นันทะไชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑป  ไชยชิต           

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดำสุวรรณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์  สารสว่าง       รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา สกุลธนศักดิ์ มัวร์             อาจารย์ ดร. สนั่น ประจงจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมาภา          

Dr. Elvin James Moore

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายนอก  
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี   เณรยอด              มหาวิทยาลัยสยาม
รองศาสตราจารย์ ดร. นพดล  เจนอักษร            มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ     มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม                มหาวิทยาลัยราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร. ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันต์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญภักดิ์         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชัย ภัทรธนานันท์        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อรรถโยโค             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. สมานอัศวภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  อุตสาหจิต               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร โสฬส     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ บุญพิทักษ์              มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี  ดวงทิพย์              มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร. ทินวัฒน์  มณีโชติ            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินธวา  คามดิษฐ์        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  ก่อนพ่วง            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ สุดรุ่ง               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โยธิน  ศรีโสภา             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ  งามกนก             มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ  พ่วงสมจิต         มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา  กอนพ่วง           มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  สิริริน            ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ
พันเอก ดร.ชรัติ  อุ่มสัมฤทธิ์  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
อาจารย์ ดร.  ชัยพจน์ รักงาม               มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมมา  รธนิธย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อาจารย์ ดร.  ธีระวัฒน์  มอนไธสง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ดร. พรรณี  สุวัตถี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.  พัชรา  เดชโฮม       มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ ดร. พรเทพ  รู้แผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ดร. พูลย์ชัย  ยาวิราช             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ดร. ไพรภ  รัตนชูวงศ์              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ดร.  สุพจน์  เกิดสุวรรณ์         สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ ดร.  เพียงเพ็ญ  จิรชัย            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ ดร. สมชาย  เทพแสง            

มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร. สมนึก  ทองเอี่ยม            
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.  ศักดา  สถาพรวจนา      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
   
   
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอกบทความภายใน  
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  นันทะไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑป   ไชยชิต รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย  ดำสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์  สารสว่าง รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา  นิยมาภา         อาจารย์ ดร. สนั่น  ประจงจิตร       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา สกุลธนศักดิ์ มัวร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา  วิบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิกร  สุมาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรรณ  บุตรกตัญญู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภารัตน์  แสงจันทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน Dr. Elvin James Moore
   
   

จัดทำโดย

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                            

   

กำหนดการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ

 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม- มิถุนายน  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม  
   

สำนักงาน

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8670 โทรสาร 02-579-7259
http://www.edad.edu.ku.ac.th