ผู้ทรงคุณวุฒิ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.กมล  สุดประเสริฐ
Ph.D. (Foundation Education) Florida State University,
กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มศว.ประสานมิตร,
M.A. (Development Education) Stanford University,
B.A. (Elementary Education) Denuer University.

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี   เณรยอด
ปริญญาตรี (สาขาเศรษฐศาสตร์ , สาขาการตลาด )  The East University
MBA. ( การบริหารธุรกิจ ) , The East  State University
Ph.D. ( Supervision ,Curriculum , Instruction ) , Texas The East Taxsus State

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มศว.ประสานมิตร
กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) มศว. ประสานมิตร
กศ.บ. (การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มศว.
ค.ม. (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) มศว. บางแสน

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินี ณ นคร
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มศว.
วท.บ. (วัดผลการศึกษา) ม.รามคำแหง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มศว.
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (ชีววิทยา – คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     

รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร
Ph.D. (Doctor of Philosophy) U.S.A.
M.S. (Statistics) U.S.A.
วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ดร.สุพจน์ เกิดสุวรรณ์
ค.ด. (การวัดและประเมินผล) มศว.
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มศว.
กศ.บ. (ฟิสิกส์) มศว.

     

ดร.ราชันย์ บุญธิมา
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มศว. ประสานมิตร
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มศว. ประสานมิตร
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) มศว. ประสานมิตร

 

ว่าที่พันตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล เจนอักษร
ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) มศว. มหาสารคาม
กศ.บ. (การประถมศึกษา) มศว. บางแสน

     

พันเอก ดร.ชรัติ  อุ่มสัมฤทธิ์
วท.บ. (ทบ.)
ศศ.ม. (การทหาร)
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
ค.ด. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา
Ph.D. (Animal Breedion, minor in Statistics) U.S.A.
M.S. (Animal Breeding, minor in Statistics) U.S.A.
B.S. (Animal Science) U.S.A

 

     

ดร.วิเชียร  เกตุสิงห์ 
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  มศว.ประสานมิตร,
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
คศ.บ. (การมัธยมศึกษา)  วศ.พิษณุโลก

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ
ค.ด. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย