รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
ประธานโครงการปริญญาโท - เอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

54085

 

 
- การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คลิก
- ปฐมนิเทศนิสิต วันที่ 15 สิงหาาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
- ตารางเรียน ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น 2563 คลิก
- ตารางเรียน ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น 2563 คลิก
- ปฏิทินการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
- ระดับปริญญาโท +คลิก+
- ระดับปริญญาเอก +คลิก+
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ขอต้อนรับ ผศ.ดร.มีชัย ออสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ -คลิก-
ข่าว การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) <<คลิก>>
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา <<คลิก>>
สืบค้น การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา <<คลิก>>
 
ข่าวประชาสัมพัธ์
- งานสานสัมพันธ์นิสิต วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.
ณ อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ
หัวข้อ นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยวิทยากร รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมยุพา วีระไวทยะ
อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย นิสิตปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11
 
ขอแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมาภา
ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่ง
"รองศาสตราจารย์" ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ
หัวข้อ นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล :
จุดเปลี่ยนและความท้าทาย โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจริญ
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมยุพา วีระไวทยะ
อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย นิสิตปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11

   
     
   
     
   
       
 
- ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 18.30-22.00 น.
ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น
   
   
 
   
   
 
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
- กำหนดการงานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
   
   
 
   
     
   
   
 
 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด"
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
- พิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
         
 
         
         
 
         
 
         
 
         
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กับดัก-ทางออก
วิทยากร ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุบล เรียงสุวรรณ อาคาร 1 ชั้น 4
โดย นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11
ขอขอบคุณวิทยากร คณาจารย์ และผู้ร่วมสัมมนาทุกท่าน
         
 
         
- กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 คลิก
- กำหนดการปฐมนิเทศ “นิสิตบัณฑิตศึกษา ๖๒” วันเสาร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒
อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก
 
ขอแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชรารภรณ
 
- กิจกรรม กำหนดการปฐมนิเทศ รับน้อง วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมซันทารา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้กับ
รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "the Outstanding paper Emerald Literati Award for Excellence 2019" วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสารนิเทศ ยุพาฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 5/2561 คลิก
- ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 คลิก
- การตั้งค่าเครือข่าย KUWIN-WPA คลิก
- งานแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น คลิก
- งานแสดงความยินดีมหาบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก
- วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561 คลิก
- ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คลิก
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2561 คลิก
- ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...คลิก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการปริญญาเอก สาาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก
 
ข่าวการศึกษา
- ปฏิทินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คลิก
- ตารางเรียน (ปริญญาโท) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คลิก
- ตารางเรียน (ปริญญาเอก) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คลิก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) คลิก
- กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 คลิก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) คลิก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) คลิก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) คลิก
- เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบที่2) โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 – 26 เมษายน 2562 คลิก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) คลิก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) คลิก
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
Download ใบสมัครระดับปริญญาโท คลิก
Download ใบสมัครระดับปริญญาเอก คลิก
- ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท คลิก
- ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาเอก คลิก
- ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 คลิก
- กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 คลิก
- การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 โครงการฯ ภาคพิเศษ ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2561  – 1 กุมภาพันธ์ 2562 คลิก
- ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท คลิก
- ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาเอก คลิก
- ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คลิก
       
ข่าวกิจกรรม
- สร้างเครื่องมือวิจัย ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก คลิก
- ปฐมนิเทศ รับน้อง วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมซันธารา ฉะเชิงเทรา คลิก
- ปัจฉิมนิเทศ รุ่น 25 ภาคพิเศษ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ เพชรบุรี คลิก
- ศึกษาดูงาน 24-27 เมษายน 2562 คลิก
- พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
- งานสานสัมพันธ์การบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก
- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ดในยุคดิจิทัล" โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมดิเอ็มเพรสน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน คลิก
- ทำบุญเลี้ยงพระภาควิชาการศึกษา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 คลิก
- สร้างเครื่องมือวิจัย ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ณ The Pine Resort สามโคก จ.ปทุมธานี คลิก
- งานแสดงมุทิตาจิตอวยพรวันเกิดเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี
รศ.ดร.ประทีป สยามชัย ณ ห้องยุพาวีระไวทยะ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. คลิก
- งานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากาารบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น คลิก
- งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชากาารบริหารการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก
- พิธีไหว้ครู วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
- สานสัมพันธ์นิสิตใหม่ (รับน้อง) นิสิตปริญญาโทฯ / นิสิตปริญญาเอก วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ วังยาวรีสอร์ท จังหวัดนครนายก คลิก
- ปัจฉิมนิเทศ นิสิตปริญญาโทฯ รุ่นที่ 24 ภาคพิเศษ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี คลิก
- พิธีรดน้ำดำหัว คลิก