ดร.วรรณวิศา สืบนุสรณ์ คล้ายจำแลง
ประธานโครงการปริญญาโท - เอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

71385

 

ข่าวการศึกษา
- ตารางเรียน (ระดับปริญญาเอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คลิก
- ตารางเรียน (ระดับปริญญาโท) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คลิก
- ปฏิทินการเรียนการสอน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คลิก
- - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม) คลิก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม) คลิก
- การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คลิก
- ปฐมนิเทศนิสิต วันที่ 15 สิงหาาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
- ตารางเรียน ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น 2563 คลิก
- ตารางเรียน ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น 2563 คลิก
- ปฏิทินการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
- ระดับปริญญาโท +คลิก+
- ระดับปริญญาเอก +คลิก+
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ -คลิก-
ข่าว การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) <<คลิก>>
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา <<คลิก>>
สืบค้น การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา <<คลิก>>
 
ข่าวประชาสัมพัธ์
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีต่อนิสิตเก่าปริญญาเอก ภาคพิเศษ
ดร.พิมาน โทวิรัตน์
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีต่อนิสิตเก่าปริญญาเอก ภาคพิเศษ รุ่นที่ 3
ดร.ดุจดาว โตบางป่า
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีต่อนิสิตเก่าปริญญาเอก ภาคพิเศษ
ผอ.ดร.ธนเสฎฐ สุภากาศ
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป.เชียงราย เขต 3
 
 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจฟังบรรยาย
 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจฟังบรรยาย
 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจฟังบรรยาย
 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจฟังบรรยาย
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล THE BEST PAPER AWARD
 
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ขอต้อนรับ ผศ.ดร.มีชัย ออสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 

      อ่านต่อ >>>