ประวัติความเป็นมาและปรัชญาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

         

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เริ่มดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคปกติ) ในปีการศึกษา 2533 ต่อมาในปี 2536 ได้เปิดโครงการปริญญาโทฯ ภาคพิเศษ ซึ่งจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพื่อตอบสนองต่อความสนใจในการพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหาร ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาโดยทั่วไป โดยจนถึงปัจจุบัน สาขาได้มีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ) แล้วทั้งสิ้น 17 รุ่น และผู้สำเร็จการศึกษาภาคพิเศษแล้ว 17 รุ่น

          ปัจจุบันสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ

และภาคพิเศษ  และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท  ภาคปกติ และภาคพิเศษ

 

          ปรัชญาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

          มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการบริหารการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  ประกอบด้วยคุณธรรม  และจริยธรรมในวิชาชีพ  เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับประเทศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา


คุณลักษณะมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

1.      มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่ศึกษา  รอบรู้ในวิชาการที่เกี่ยวข้องและสนใจใฝ่รู้

       อยู่เสมอ

2.      สามารถคิด  วิเคราะห์  สร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้  เพื่อพัฒนาอาชีพการงานและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.      มีภาวะผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

4.      มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม

5.      สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้เป็นอย่างดี

 

 

คุณลักษณะมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

1.       มีคุณธรรม  ความรู้  ความเชี่ยวชาญพิเศษ ตลอดจนมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า  วิจัยวิทยาการใหม่ๆทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2.      เป็นผู้นำทางวิชาการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  สามารถเผยแพร่องค์ความรู้และประยุกต์วิชาการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา สังคมและประเทศชาติ


แนวการศึกษาระดับมหาบัณฑิต

 

การศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  มุ่งให้มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนา    การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  เน้นการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยกระบวนการวิจัย   เพื่อให้สามารถ  บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ   นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 41 หน่วยกิต  มีจำนวนหน่วยกิต รายวิชาเรียน  35  หน่วยกิต  และการศึกษาค้นคว้าอิสระอีก  6  หน่วยกิต  รวมเป็น  41  หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรมีระยะเวลา 2 ปี   แต่ละปีแบ่งการศึกษาออกเป็น  2  ภาคการศึกษา

          การลงทะเบียนเรียนและการสอบประเภทต่าง ๆ  นิสิตจะต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย ( คู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย)


หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

          หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา Master of Education

(Educational Administration)  ภาคพิเศษ เป็นหลักสูตรแผน ข  มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน

35  หน่วยกิตและการศึกษาค้นคว้าอิสระอีก  6  หน่วยกิต  รวมเป็น  41  หน่วยกิต  ซึ่งประกอบด้วย

1.       สัมมนา                            2  หน่วยกิต

2.      วิชาเอกบังคับ    ไม่น้อยกว่า   21  หน่วยกิต

3.      วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  

4.      การศึกษาค้นคว้าอิสระ          6  หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตรแผน 

17.2  หลักสูตรแผน ข

 

 

 

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

41     

หน่วยกิต

 

 

. วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

35     

หน่วยกิต

 

 

-  สัมมนา                                                           

 

2

หน่วยกิต

 

-  วิชาเอกบังคับ

 

21

หน่วยกิต

 

-  วิชาเอกเลือก                               

ไม่น้อยกว่า

 

12

หน่วยกิต

 

. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                           

 

6

หน่วยกิต

 

 

17.2.1 รายวิชา

 

 

 

 

. รายวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

35

 

หน่วยกิต

 

- สัมมนา

 2

 

หน่วยกิต

 

01152597

สัมมนา

1,1

 

(Seminar)

 

 

- วิชาเอกบังคับ

21

 

หน่วยกิต

01152511**

ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา

3(3-0)

 

(Theories and Principles of Educational Administration)

 

 

01152512**

การบริหารงานวิชาการ

3(3-0)

 

(Administration of Academic Affairs)

 

01152514**

หลักการบริหารสถานศึกษา

3(3-0)

 

(Principles of School Administration)

 

01152526**

จริยธรรมวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา

3(3-0)

 

(Ethics for Educational Administrator)

 

01152531**

นโยบายและการวางแผนการศึกษา

3(3-0)

 

(Educational Policy and Planning)

 

01152532**

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

3(3-0)

 

(Standards and Quality of Education)

 

01152591*

ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา

3(3-0)

 

(Research Methods in Educational Administration)

 

 

 

- วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

01152515**

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน

3(3-0)

 

(School and Community Relations)

 

01152518

ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

3(3-0)

 

(Leadership for Changes in Education)

 

01152519**

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารการศึกษา

3(3-0)

 

(Management of Information Technology for

Educational Administration)

 

01152522**

การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา

3(3-0)

 

(Human Resource Administration in Education)

 

01152523

การบริหารกิจการนักเรียน

3(3-0)

 

(Administration of Student Affairs)

 

01152524

การพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษา

3(3-0)


(Developing Administrative Skills in Education)

 

*  วิชาเปิดใหม่

** วิชาปรับปรุง

01152525**

การนิเทศการศึกษา

3(3-0)

 

(Educational Supervision)

 

01152541

การบริหารงบประมาณและการเงินทางการศึกษา

3(3-0)

 

(Administration of Educational Budget and Finance)

 

01152596

เรื่องเฉพาะทางการบริหารการศึกษา

3(3-0)

 

(Selected Topics in Educational Administration)

 

01152598

ปัญหาพิเศษ

1-3

 

(Special Problems)

 

 

. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 

6

หน่วยกิต

01152595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3,3

 

(Independent Study)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


** วิชาปรับปรุง

17.3 ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา

 

 

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา  ประกอบด้วยเลข  8 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขลำดับที่  1-2(01)      หมายถึง วิทยาเขตบางเขน

เลขลำดับที่  3-5(152)    หมายถึง วิชาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เลขลำดับที่  6  หมายถึง          ระดับชั้นปี

เลขลำดับที่   7  มีความหมายดังต่อไปนี้

                 1    หมายถึง       กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา

                 2  หมายถึง       กลุ่มวิชากฎหมายและบุคลากร

                 3  หมายถึง       กลุ่มวิชานโยบายและการวางแผน

                 4  หมายถึง       กลุ่มวิชางบประมาณ และการเงิน

                 9  หมายถึง       กลุ่มวิชาวิจัย

เลขลำดับที่ 8 หมายถึง   ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

 


ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01152511

ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา

  3(3-0)

.สุดารัตน์

01152514

หลักการบริหารสถานศึกษา

  3(3-0)

อ.วิสุทธิ์

01152531

นโยบายและการวางแผนการศึกษา

  3(3-0)

อ.สนั่น

01355501

ภาษาอังกฤษ

  3(3-0)

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

 

รวม

12(12-0)

 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01152512

การบริหารงานวิชาการ

  3(3-0)

อ.อัจฉรา

01152526

จริยธรรมวิชาชีพสำหรับผู้บริหาร

การศึกษา

  3(3-0)

อ.สุชาดา

01152532

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

  3(3-0)

อ.พร้อมพิไล

01152591

ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา

  3(3-0)

อ.มณฑป

01152597

สัมมนา

  1

คณาจารย์

 

รวม

13(12 -0 )

 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01152515

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา

และชุมชน

  3(3-0)

.พร้อมพิไล

 

01152522

การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา

  3(3-0)

อ.อัจฉรา

 

01152525

การนิเทศการศึกษา

  3(3-0)

อ.สุดารัตน์

 

01152541

การบริหารงบประมาณและการเงิน

ทางการศึกษา

  3(3-0)

อ.วิสุทธิ์

 

 

01152595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  3

อ.มณฑป และคณะ

01152597

สัมมนา

  1

คณาจารย์

 

 

รวม

16(12-0)

 

 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2    จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01152518

ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษา

  3(3-0)

.สนั่น

01152595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  3

อ.มณฑป และคณะ

 

รวม

  6(3-0)

 

 


คำอธิบายรายวิชา

 

01152511**

ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา

3(3-0)

 

(Theories and Principles of Educational Administration)

 

 

     ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา ระบบและกระบวนการบริหารการศึกษาร่วมสมัย การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนาองค์การ โครงสร้างการบริหาร บริบทและแนวโน้มในการจัดการศึกษา

 

      Theories and principles of educational administration, contemporary system and process of educational administration, creating of vision in educational administration, organizational development, administrative structure, environment and trends in education management.

01152512**

การบริหารงานวิชาการ

3(3-0)

 

(Administration of Academic Affairs)

 

 

     แนวคิด และหลักการของการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและการประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ ปัญหา แนวโน้ม และงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานงานวิชาการ

 

     Concepts and principles of academic affairs administration, academic affairs administration in schools and educational service areas, school curriculum development, instructional processes emphasizing on students, educational measurement and evaluation, educational supervision, media and information technologies for learning management. Issues, trends and researches for academic affairs quality and standard.

 

 

 

 

 

 


** วิชาปรับปรุง


01152514**

หลักการบริหารสถานศึกษา

3(3-0)

 

(Principles of School Administration)

 

 

     แนวคิด หลักการพื้นฐานการบริหารงานวิชาการ บุคคล ธุรการ งบประมาณและ

การเงิน อาคารสถานที่ กิจการนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หน้าที่การบริหารสถานศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รูปแบบการบริหารและจัดการสถานศึกษาในประเทศไทย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา

 

     Concepts and principles of administration of academic affairs, personnel affairs, general affairs, budgeting and finance, school plants and environment, student personnel affairs, school and community relation, duties of school management, educational laws, models for school administration in Thailand, and school management research.

01152515**

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน

3(3-0)

 

(School and Community Relations)

 

 

     แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ระบบและกระบวนการทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา เงื่อนไข พลวัตร และความหลากหลายของชุมชนที่สัมพันธ์กับสถานศึกษา ทรัพยากรชุมชนเพื่อการศึกษา เทคนิคการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตัวอย่างความสำเร็จของสถานศึกษา ครอบครัว องค์กรธุรกิจ ชุมชนหน่วยงานของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

 

     Concepts concerning relationship between schools and the communities. Political, social, cultural, and economic systems and  processes impacting the schools. Conditions, dynamics and diversities of communities, community resources for education, communication and public relations techniques for school and community relations, strategies for school and communities relationship building, application of information technologies for managing school and community relations. Samples of schools, families, business enterprises, communities governments, and higher education institutions in partnership for school development.

 

 

 


** วิชาปรับปรุง

01152518**

ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

3(3-0)

 

(Leadership for Changes in Education)

 

 

     แนวคิดด้านภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ พฤติกรรมผู้นำและผู้ตามที่มีประสิทธิผล

การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา

 

     Concepts of leadership, leadership theories, effective behaviors of leaders and followers, development of leadership for changes in education, analysis of research on educational leadership.

01152519**

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารศึกษา

3(3-0)

 

(Management of Information Technology for Education Adminiatration)

 

 

     แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ การบริหาร และจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

 

     Concepts of information technology for educational Administration, information technology for administration, information technology for learning management, management of information technology, evaluation of information technology for management improvement, support and promotion of information technology for educational Administration.

01152522**

การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา

3(3-0)

 

(Human Resource Administration in Education)

 

 

     แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลในองค์กร หลักการ แนวคิดและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร ผู้นำกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา  แรงจูงใจ การแก้ปัญหาในการทำงาน จริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา

** วิชาปรับปรุง

 

     Concepts of human resource in organization; principles, concepts and process of human resource administration in education, human resource development, leaders and enhancement of efficiency in human resource administration, motivation, problem solving at work, ethics and human resource administration in education. Related research in human resource administration and development in education.

01152523

การบริหารกิจการนักเรียน

3(3-0)

 

(Administration of Student Affairs)

 

 

     ความหมาย ความสำคัญและขอบข่ายของกิจการนักเรียน หลักการบริหารกิจการนักเรียน บทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารกิจการนักเรียน กิจกรรมนักเรียน และงานบริการนักเรียน การบริหารงานด้านวินัยนักเรียน แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรม ในสถานศึกษาการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาติ การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์และการพัฒนาจิตการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียน

 

     Definitions, importance and scope of student affair administration, principles of student affair administration, roles and duties of school administrators and student affair administration, student activities and student services, student discipline administration. Concepts and theories of ethics qualification development in school, national identity promotion. Emotional maturation and mental development, research on student affairs.

01152524

การพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษา

3(3-0)

 

(Development of Administrative Skills in Education)

 

 

     แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการบริหาร ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะระหว่างบุคคล ทักษะกลุ่ม การพัฒนาทักษะการบริหาร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหาร วิธีการพัฒนาทักษะของผู้บริหารการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษา

 

 

     Basic concepts of administrative skills, personal skills, interpersonal skills, group skills, administrative skills development.  Development of leadership and administrative skills, the approaches to skill development for educational administrators, related research on developing administrative skills in education.


 

01152525**

การนิเทศการศึกษา

3(3-0)

 

(Educational Supervision)

 

 

     ปรัชญาการศึกษา หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการนิเทศการศึกษา  กลยุทธ์และเทคนิคในการนิเทศการศึกษา

การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา ความสัมพันธ์ของการนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษา

 

     Philosophy of education, principles and concepts in educational supervision, roles of administrators in educational supervision, educational supervision strategies and techniques, planning and evaluation of educational supervision, relationship between educational supervision and educational administration.

01152526**

จริยธรรมสำหรับผู้บริหารทางการศึกษา

3(3-0)

 

(Ethics for Educational Administrator)

 

 

     แนวคิดด้านจริยธรรมจากปรัชญา จิตวิทยา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และ  ธรรมาภิบาลกับบทบาทหน้าที่และพฤติกรรมของผู้บริหารทางการศึกษา การส่งเสริมและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารทางการศึกษา การวิเคราะห์สถานการณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม

 

     Concepts of ethics based on philosophy, psychology, cultures, traditions, values and religions; relationship between morals, ethics, codes of conducts, and good governance and roles, duties, and behaviors of educational administrators. Enhancing and developing morals and ethics in educational administration. Analysis of situations and research on ethical issues.

01152531**

นโยบายและการวางแผนการศึกษา

3(3-0)

 

(Educational Policy and Planning)

 

 

     แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนการศึกษา พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการจัดการศึกษา ระบบและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การกำหนด การพัฒนา และการประเมิน นโยบายการศึกษา การวางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา

** วิชาปรับปรุง

 

     Concepts of educational policy and planning. economical, social, political,

and technological factors influencing educational administration. Systems and theories of policy analysis, formulation, development, and evaluation of educational policies. Planning of educational quality improvement.

01152532**

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

3(3-0)

 

(Standard and Quality of Education)

 

 

    แนวคิด ความหมายและความสำคัญของมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษา

หลักการ กระบวนการและองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาชาติ การประกันคุณภาพภายในและภายนอก บทบาทของ

ผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การเตรียมสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา

 

     Concepts, definitions and importance of standard and quality of education. Principles, process, and elements of educational quality assurance. National education standard, internal and external quality assurance, roles of educational administrator in quality assurance, roles of school personnel in quality assurance,  writing of self-assessment report, school preparation for education standard and quality assessment.

01152541

การบริหารงบประมาณและการเงินทางการศึกษา

3(3-0)

 

(Administration of Educational Budget and Finance)

 

 

     ความหมาย แนวคิด และหลักการของการบริหารงบประมาณและการเงินทางการศึกษา นโยบายการคลังและการจัดทำงบประมาณของรัฐ การวิเคราะห์งบประมาณ การวางแผนกระบวนการดำเนินงาน การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ การรายงาน และการตรวจสอบภายในของสถาบันทางการศึกษา

 

     Definitions, concepts, and principles of administration of educational budget and finance. Financial and budgeting policies of the government, budgeting analyses, implementation planning, financial management and budgeting control, reporting and internal auditing of educational institutes.

** วิชาปรับปรุง

 

01152591*

ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา

3(3-0)

 

(Research Methods in Educational Administration)

 

 

     หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา  การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์

 

     Principles and research methods in educational administration, problem analysis for research topic identification, data collection for research planning, identification of samples and techniques.  Analysis, interpretation and discussion of research result; report writing for presentation and publication.

01152595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3

 

(Independent Study)

 

 

     การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 

     Independent study on interesting topic at the master’s degree level compile into a written report.

01152596

เรื่องเฉพาะทางการบริหารการศึกษา

3(3-0)

 

(Selected Topics in Educational Administration)

 

 

     เรื่องเฉพาะทางการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

 

     Selected topics in educational administration at the master’s degree level. Topics are subject to change each semester.

01152597

สัมมนา

1

 

(Seminar)

 

 

     การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการบริหารการศึกษาในระดับปริญญาโท

 

     Presentation and discussion on current interesting topics in educational administration at the master’s degree level.

* วิชาเปิดใหม่


 

01152598

ปัญหาพิเศษ

1-3

 

(Special Problems)

 

 

     การศึกษาค้นคว้าทางการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 

     Study and research in educational administration at the master’ s degree level and compile into a written report.

01152599

วิทยานิพนธ์

1-12

 

(Thesis)

 

 

     วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียงเรียบเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

 

     Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก


 

 

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑป  ไชยชิต ( F1046 )

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประธานโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

และเลขานุการโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ

การศึกษา :

                   ปริญญาตรี             วท.บ.  (ศึกษาศาสตร์-เกษตร)

                            จาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                   ปริญญาโท   วท.ม.  (คุรุศาสตร์-เกษตร)

                                       จาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                   ปริญญาเอก           ค.ด.  (อุดมศึกษา)

                                       จาก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน :      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ   10900

ที่อยู่ปัจจุบัน :                   79 บ้านบัวหญ้า  ถ.ประชาชื่น  บางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800     

โทรศัพท์ :              ที่ทำงาน 0-2579-7259 (และ fax), 0-2942-8670 

ส่วนตัว 0-2585-8099 , 081-919-1122

          E-Mail :                fedumdc@ku.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  นันทะไชย (F1040)

      ประธานโครงการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ

การศึกษา :

                   ปริญญาตรี             ค.บ. (ประถมศึกษา) เกียรตินิยม

                                       จาก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   ปริญญาโท   ค.ม. (ประถมศึกษา)

                            จาก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   ปริญญาเอก           Ph.D (Educational Administration)

                            จาก Illinois State University , U.S.A.

                                      Certificate in Human Resource Management จาก

                                      Cornell University, USA.

สถานที่ทำงาน :      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ  10900

ที่อยู่ปัจจุบัน :         85/311  พหลโยธิน 32  ลาดพร้าว  กรุงเทพ ฯ  10230

โทรศัพท์ :              ส่วนตัว 081-6854370 , 0-2570-1950

          E-Mail:                 feduypnc@ku.ac.th


 

 

 

 

 


ดร. สนั่น  ประจงจิตร ( F 1042 )

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          การศึกษา :

                    ปริญญาตรี            กศ.บ. (ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์)

                                      จาก  วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

                    ปริญญาโท  กศ.ม. (แนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา)

                            จาก วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

                                       M.Ed. (Educational Administration)

                            จาก  The University of Alberta, Canada

                   ปริญญาเอก Ph.D. (Educational Administration)

                            จาก  The University of Alberta, Canada

สถานที่ทำงาน :      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ 10900

ที่อยู่ปัจจุบัน :                   3/3/5  หมู่ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงอนุเสาวรีย์

                             เขตบางเขน  กรุงเทพ ฯ 10220       

โทรศัพท์ :              ที่ทำงาน 0-2579-7259 (และ fax), 0-2942-8670  

ส่วนตัว   081-722-4920

          E-Mail:                 fedusap@ku.ac.th

 


ผศ. ดร. สุดารัตน์  สารสว่าง ( F1004 )

อาจารย์ประจำสาขา

การศึกษา :

ปริญญาตรี    ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง

                                      จาก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                   ปริญญาโท   M.A. (Educational Administration)

                                      จาก  Northeast Missouri State University, U.S.A.

                   ปริญญาเอก           Ed.Sp.และ Ph.D. (Educational Administration)

                            จาก  University of Missouri-Columbia, U.S.A.

สถานที่ทำงาน :      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ 10900

ที่อยู่ปัจจุบัน :                   119/401 ม.ศุภาลัย ซ.14 ถ.รัตนาภิเษศร์ 18

จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :              ที่ทำงาน 0-2579-7259 (และ fax), 0-2942-8670 

                   ส่วนตัว 089-761-1641 , 0 2950-9359

          E-Mail:                 fedusdrs@ku.ac.th

 

 


 

 

 

 

 

 

 


ดร. พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ ( F1013 )

อาจารย์ประจำสาขา

การศึกษา :

                   ปริญญาตรี   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

                                       จาก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                   ปริญญาตรี   Communication Arts

                                       จาก Columbia College , U.S.A.

                   ปริญญาโท    Marketing Communication

                            จาก Roosevelt University  ,U.S.A.

                   ปริญญาเอก  Ph.D (Educational Leadership and Policy

Studies) จาก Loyola University , U.S.A.

สถานที่ทำงาน:       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ 10900

ที่อยู่ปัจจุบัน :         1/174-177 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถ. แจ้งวัฒนะ หลักสี่

กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ :              ส่วนตัว 086-548-9732

E-Mail:                prompilaibuasuwan@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 


ดร. วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์ ( F1053 )

เลขานุการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

และเลขานุการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

การศึกษา :

                   ปริญญาตรี             คบ. (สุขศึกษา)

                                      คบ. (การบริหารโรงเรียน)

                                       จาก  สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร

                   ปริญญาโท  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

                            จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

                   ปริญญาเอก           ค.ด. (การบริหารการศึกษา)

                                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน:       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

ที่อยู่                     1/18  ตลาดบางเขต  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ

โทรศัพท์:              089-922-6904, 02-579-7114 ต่อ 151

E-Mail:                wisut_ku151@hotmail.com

 


ข้อมูลทั่วไป

 

สถานที่ติดต่อและประสานงาน

          สำนักงานโครงการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

          ห้อง  3-306  คณะศึกษาศาสตร์  อาคาร 3  ชั้น  3 

          เลขที่ 50  .พหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

          โทร .     02-942-8670

          โทรสาร  02-579-7259

          e-mail  :  http://amin.edu.ku.ac.th/

 

ห้องทำงานคณาจารย์

          ห้อง 3-311  คณะศึกษาศาสตร์  อาคาร 3  ชั้น  3 

 

แหล่งเรียนรู้     

          สำนักหอสมุด

          ศูนย์วัสดุศึกษาและเทคโนโลยี  คณะศึกษาศาสตร์  อาคาร  2  ชั้น 1

          ศูนย์เทคโนโลยี  บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 4

          ห้องสมุดประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ห้อง  3-306  คณะศึกษาศาสตร์ 

 

การให้บริการและสิทธิประโยชน์

          นิสิตสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการให้บริการต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ตามรายละเอียดของแต่ละสำนักต่าง ๆ ดังนี้

          1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                       http://www.ku.ac.th

          2.  บัณฑิตวิทยาลัย                                   http://www.grad.ku.ac.th

          3.  สำนักหอสมุด                                     http://www.lip.ku.ac.th

4.  สำนักทะเบียนและประมวลผล                   http://www.registrar.ku.ac.th

5.  กองกิจการนิสิต                                   http://www.sa.ku.ac.th

6.  สำนักบริการคอมพิวเตอร์                        http://www.cpc.ku.ac.th

7.  สำนักการกีฬา                                     http://www.sp.ku.ac.th

8.  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     http://www.inf.ku.ac.th

9.  องค์การนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย          http://www.nisit.ku.ac.th